جداسازی غده‌های سیب‌زمینی از کلوخه و سنگ و بررسی امکان درجه‌بندی غده‌‌ها با استفاده از مفهوم ضریب بازگشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی