نویسنده = ������������ ��������������
ارائه مدل ریاضی افت عقب کمباین غلات در برداشت مکانیزه محصول سویا

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-38

10.22034/jam.2021.13119

علی میرزازاده؛ ابراهیم کلاهی؛ شمس اله عبداله پور