نویسنده = �������� ���������� ��������������
بررسی عملکرد فنی و کارایی سمپاش های پشتی با مکانیزم های مختلف درکنترل تریپس پیاز

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 121-132

منصوره مظفری؛ محمدرضا یوسف زاده؛ جابر سلیمانی