نویسنده = ���������� ������������ ��������
Monitoring and controlling the chicken Incubation Process Using the Internet of Things System

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 73-77

10.22034/jam.2022.15710

حسین روشنی قیاسی؛ علی حاجی احمدی؛ سلیمان حسین پور؛ علی جعفری؛ حسین موسی زاده؛ امیرحسین اسداله زاده